Biologisch

Biologische certificering

FoodChain ID Certification is door de bevoegde autoriteiten goedgekeurd voor de certificering van marktdeelnemers die actief zijn in de biologische productiemethode:

In België (BE-BIO-03)
In het Groothertogdom Luxemburg (LU-BIO-08)

In België en in het Groothertogdom Luxemburg wordt bij deze controles nagegaan of de wettelijke bepalingen die in de Europese verordeningen en de regionale decreten of verordeningen zijn vastgelegd, worden nageleefd.

Zoals u weet, definieert de wetgeving verschillende soorten marktdeelnemers, en het is belangrijk dat u duidelijk omschrijft welke handelingen u op of met biologische producten verricht.  Het komt vaak voor dat een exploitant verschillende soorten activiteiten combineert.

Een producent: een persoon, een rechtspersoon of een vereniging die plantaardige en dierlijke producten verbouwt, oogst en afzet.
Een verwerker: een verwerker die landbouwingrediënten koopt en verwerkt en deze als eindproduct of halffabrikaat op de markt brengt.
Een repacker (ompakker): een verwerker die producten koopt, de verpakking of etikettering verandert en de omgepakte en opnieuw geëtiketteerde producten verkoopt.
Een distributeur: een marktdeelnemer die producten koopt en doorverkoopt zonder het product of de etikettering of verpakking te wijzigen.  Alleen B naar B operatie. De producten kunnen in bulk of voorverpakt zijn.
Een verkoper (detailhandelaar / verkooppunt): marktdeelnemer die producten rechtstreeks aan de consument of eindgebruiker verkoopt
In het Waalse Gewest en in Brussel wordt een vrijstelling van controle verleend aan
aan verkooppunten van voorverpakte producten op voorwaarde dat de betrokken marktdeelnemer niet produceert, bereidt, elders opslaat dan in samenhang met zijn verkooppunt, geen biologische producten of producten in omschakeling naar de biologische landbouw uit een derde land invoert, deze activiteiten niet aan een derde partij uitbesteedt en geen producten uitvoert die overeenkomstig de in de verordeningen vastgestelde productievoorschriften zijn geproduceerd. Deze vrijstelling moet bij de bevoegde autoriteit worden aangevraagd.
5.000/jaar van niet-voorverpakte (bulk)producten, op voorwaarde dat hij geen biologische producten of producten in omschakeling naar de biologische landbouw uit een derde land invoert, bereidt, opslaat anders dan in verband met zijn verkooppunt, deze activiteiten niet aan een derde partij uitbesteedt en geen producten uitvoert die overeenkomstig de in de verordeningen vastgestelde productieregels zijn geproduceerd. Deze vrijstelling moet bij de bevoegde instantie worden aangevraagd.
Een exporteur: een marktdeelnemer die uitvoert buiten het douanegebied van de Europese Gemeenschap.
Een importeur : een natuurlijke of rechtspersoon in de Gemeenschap die in eigen persoon of via een vertegenwoordiger een zending aanbiedt om deze in de Europese Gemeenschap in het vrije verkeer te brengen.
Een HoReCa-bedrijf of buurtkeuken: een exploitant die biologische producten bereidt en verkoopt aan de eindverbruiker in restaurants, ziekenhuizen, kantines en andere soortgelijke levensmiddelenbedrijven op de plaats van verkoop of levering aan de eindverbruiker.

Als marktdeelnemer kunt u kiezen voor een biologische certificering.
U kunt kiezen uit verschillende soorten certificering:

  • alleen volgens de Europese specificaties
  • overeenkomstig de Europese specificaties met, waar mogelijk, de voorschriften van de particuliere Biogarantie®/Ecogarantie®-specificaties

De Europese specificaties bestrijken echter niet alle sectoren van activiteit.  Collectieve catering bijvoorbeeld valt niet onder de Europese verordening.  In dergelijke gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten particuliere specificaties erkennen.  Dit is het geval voor de particuliere Biogarantie®-specificaties.  Dit is inderdaad in Wallonië en Brussel erkend als een verplichte referentie voor certificatie in de cateringsector.   De autoriteiten hebben ook voorzien in de mogelijkheid voor marktdeelnemers om het Biogarantie®-logo niet in hun mededelingen te gebruiken om extra kosten in verband met het gebruik van het Biogarantie®-merkteken te vermijden.
Biogarantie® is het Belgische keurmerk waaraan de consument gemakkelijk een product uit de biologische landbouw kan herkennen. Voorlopig zijn alleen landbouwgrondstoffen, levensmiddelen en diervoeders opgenomen in de Europese verordening inzake de biologische productie. De Biogarantie©-specificaties bestrijken gebieden die nog niet in deze Europese verordening zijn opgenomen, zoals textiel, catering en dierenvoeding.
Ecogarantie® is het equivalent van Biogarantie®, maar wordt gebruikt voor andere categorieën producten: producten van minerale oorsprong en/of uit de biologische landbouw. Zo vallen cosmetica, schoonmaakproducten en zeezout onder het toepassingsgebied van Ecogarantie® in afwachting van officiële Europese normen.

Sinds 1 juli 2010 is het EU-biologo verplicht voor alle voorverpakte biologische levensmiddelen die in de Europese Unie worden geproduceerd, maar het is ook mogelijk het logo op vrijwillige basis te gebruiken voor niet-voorverpakte biologische producten die in de Europese Unie worden geproduceerd, alsmede voor alle biologische producten die uit derde landen worden ingevoerd.
Onder voorverpakt levensmiddel wordt verstaan de verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan instellingen te worden aangeboden en bestaat uit een levensmiddel en de verpakking waarin dit, alvorens ten verkoop te worden aangeboden, is verpakt, waarbij deze verpakking het levensmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat de verpakking wordt geopend of aangetast.
Producten met ten minste 95% biologische landbouwingrediënten.
Producten met minder dan 95% biologische ingrediënten.
Producten met een jacht- of visproduct als hoofdbestanddeel.

Verboden gebruik

Het EU-logo mag niet worden gebruikt op producten

in conversie,
die minder dan 95% biologische ingrediënten bevatten (Verwijzing naar het controleorgaan blijft verplicht. Op de lijst van ingrediënten moet worden vermeld welke ingrediënten biologisch zijn. De oorsprong van de ingrediënten is facultatief)
waarvan het hoofdingrediënt een product van de visvangst of de jacht is, zelfs indien alle landbouwingrediënten biologisch zijn,
die niet onder Verordening 834/2007 vallen, zoals visserij- of wildproducten zelf, cosmetica, schoonmaakproducten, textiel, bepaalde voedingssupplementen,
waarvoor alleen nationale normen zijn vastgesteld (bv. producten afkomstig van herten, struisvogels, konijnen, slakken, ….).
Het logo

Het kan worden gedownload van de link: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_fr
Referentie kleur
Het EU-logo moet in overeenstemming zijn met het model in bijlage XI bij Verordening 271/2010.
De referentiekleur van het logo is Pantone groen nr. 376 en groen [50% cyaan + 100% geel], indien vierkleurendruk wordt gebruikt.
Hieronder volgen enkele speciale gevallen:
Het logo kan in zwart-wit worden gebruikt, maar alleen als het niet mogelijk is het in kleur aan te brengen.

Indien de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket donker is, kunnen de symbolen in negatief worden weergegeven met gebruikmaking van de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket.
In bijzondere gevallen, wanneer de tekst op de verpakking in één kleur is gesteld, kan het logo in dezelfde kleur worden weergegeven.
Wanneer het logo wordt geassocieerd met nationale of particuliere logo’s die een andere groene kleur gebruiken dan de referentiekleur, mag het logo in diezelfde groene kleur worden weergegeven.

Minimumgrootte

Het logo moet een minimale grootte van 9 mm en een minimale breedte van 13,5 mm hebben;
de verhouding tussen hoogte en breedte moet altijd 1:1,5 zijn.
Bij zeer kleine verpakkingen mag de minimummaat tot 6 mm worden teruggebracht.
Reclame

Het logo mag worden gebruikt voor de presentatie van en de reclame voor producten die aan de verordening voldoen. In het geval van verwerkte levensmiddelen is het gebruik beperkt tot de categorie > 95%.

Associatie met andere labels zoals Biogarantie®.

Het EU-logo mag worden gecombineerd met grafische of tekstuele elementen die naar de biologische landbouw verwijzen, mits zij de aard van het logo of een van de verplichte vermeldingen (code van de controleorganisatie en plaats van oorsprong) niet wijzigen of veranderen.

De aanduiding van de oorsprong

Wanneer het EU-logo wordt gebruikt, moet op de verpakking een oorsprongsaanduiding worden aangebracht in hetzelfde gezichtsveld als het logo (direct onder de verwijzing naar het controleorgaan). Oorsprong betekent de plaats waar de grondstoffen werden geproduceerd. Deze aanwijzing kan een van de volgende vormen aannemen:

EU-landbouw: wanneer ten minste 98% van het gewicht van de landbouwgrondstoffen in de Europese Unie is geproduceerd
Landbouw buiten de EU: wanneer ten minste 98 gewichtspercenten van de landbouwgrondstoffen buiten de Europese Unie zijn geproduceerd
EU-landbouw/niet-EU-landbouw: wanneer een deel (>2%) van de landbouwgrondstoffen in de Europese Unie is geproduceerd en een ander deel (>2%) in een derde land.

De vermelding “EU” of “niet-EU” mag alleen door de naam van een land worden vervangen of aangevuld als alle landbouwgrondstoffen waaruit het product is samengesteld in dat land zijn geproduceerd, bijvoorbeeld “Landbouw België”, “Landbouw EU België”, “Landbouw niet-EU Costa Rica”,…
Indien de lijst van ingrediënten in 3 talen is gesteld, moet de oorsprong van de ingrediënten in 3 talen worden vermeld.

De code van de certificatie-instelling

Dit is de code van het controleorgaan waaronder de marktdeelnemer die de laatste productie- of bereidingshandeling heeft verricht, ressorteert.
Voorbeeld: Kwaliteitspartner: code BE-BIO-03

Plaats van deze vermeldingen op de verpakking

Het logo, het codenummer van het controleorgaan en de oorsprongsaanduiding worden op een zichtbare, duidelijk leesbare en onuitwisbare plaats aangebracht.
Het codenummer komt in hetzelfde gezichtsveld als het EU-logo wanneer het op het etiket wordt gebruikt.
De aanduiding van de oorsprong wordt direct onder het codenummer vermeld. Deze aanduiding van de oorsprong mag niet worden aangebracht in een kleur, formaat of lettertype die opvallender is dan de verkoopbenaming van het product.

De marktdeelnemer die met de biologische productie begint, moet het kennisgevingsformulier en het samenwerkingscontract invullen en per post of per post terugsturen naar FoodChain ID Certification om zich te verbinden tot de verordening en te worden geregistreerd als marktdeelnemer onder controle. Een model van het kennisgevingsformulier (producenten) of (verwerkers, distributeurs, …) en het contract is hier beschikbaar.
Er zij op gewezen dat alle exploitanten in een later stadium eventuele wijzigingen van de in deze kennisgeving verstrekte gegevens moeten meedelen. (zie minimumwijzigingen die aan FoodChain ID Certification moeten worden meegedeeld).
Ingeval de aanvrager reeds contractueel gebonden is aan een andere voor de controle van de biologische productie erkende derde organisatie, is de marktdeelnemer verplicht zich van zijn verplichtingen te ontheffen. De deelnemer is contractueel verplicht alle nog van kracht zijnde sancties aan het nieuwe controleorgaan door te geven. Indien een marktdeelnemer van controle-instantie verandert, moet de eerste controle-instantie alle gegevens die nodig zijn voor de continuïteit van de controleactiviteiten met betrekking tot deze marktdeelnemer, onmiddellijk doorsturen naar de volgende controle-instantie.
Zodra wij uw documenten hebben ontvangen, zal een inspecteur met ervaring in de sector van uw onderneming contact met u opnemen (in geval van een aangekondigde audit) om een afspraak te maken voor het uitvoeren van uw eerste audit. Deze afspraak moet, in het geval van een eerste audit (goedkeuringsaudit), worden gemaakt binnen 30 dagen (60 dagen in het Vlaamse Gewest) na ontvangst van het kennisgevingsdocument.

Minimumwijzigingen waarvoor kwaliteitspartner in kennis moet worden gesteld

Eventuele wijzigingen in het bij FoodChain ID Certification ingediende activiteitenmeldingsformulier moeten zo spoedig mogelijk via het activiteitenmeldingsformulier worden doorgegeven. Dit omvat onder meer

voor producenten
veranderingen in opslag- en productie- en/of oogstlocaties, verwerkings- en/of verpakkingslocaties.
toename of afname van de oppervlakte.
Voor verwerkers
elke verandering in de voorzieningen (inclusief eventuele nieuwe locaties) die worden gebruikt voor de verwerking, verpakking en opslag van landbouwproducten vóór en na de activiteiten.
elk nieuw product (wanneer het een nieuw procédé, nieuw(e) recept(en), nieuwe werkplaats of nieuw proces betreft).
elke nieuwe en/of gewijzigde etikettering (documenten, etiketten of verpakkingen) met betrekking tot de biologische productiemethode.
Voor importeurs
alle wijzigingen in de bedrijfsruimten en invoeractiviteiten van de importeur en in andere faciliteiten die de importeur gebruikt voor de opslag van ingevoerde producten.
Voor detailhandelaars
bijwerking van de lijst van in de handel gebrachte producten.

De omschakelingsperiode is een overgangsperiode waarin de marktdeelnemer begint met het proces van certificering van de producten als biologisch.
De omschakelingsperiode gaat in na ontvangst van de aanmelding en het contract door de controle-instantie.
Tijdens de omschakelingsperiode moet de activiteit worden gemeld en moeten de percelen en de veestapel worden gecontroleerd. Met andere woorden, zodra de kennisgeving van kracht is, moeten de voorschriften voor de biologische productie worden gevolgd en toegepast.
Dit houdt in dat gedurende deze periode aan alle productievoorwaarden moet worden voldaan zonder dat het product als biologisch in de handel wordt gebracht.
De typische omschakelingsperiode bedraagt 24 maanden. Voor meerjarige gewassen is dat 36 maanden.
Plantaardige producten die 12 maanden na de kennisgeving zijn geoogst, mogen worden verkocht met de vermelding “in omschakeling naar biologische landbouw”. Aan het einde van de omschakelingsperiode en als er geen belemmeringen zijn voor certificering, kunnen de producten worden verkocht als “biologische producten”.
Het is belangrijk te onthouden dat het de grond is die gecertificeerd wordt … en dat een eenjarig gewas, om als biologisch gecertificeerd te worden, dus moet zijn ingezaaid op grond die reeds biologisch gecertificeerd is.

Er zijn verschillende soorten audits:

Goedkeuringsaudit (eerste audit)
Jaarlijkse fysieke hoofdinspectie
Aanvullende controle
Versterkte controle (toepassing van een sanctieschaal)
Steekproefcontrole (risicoanalyse)

In alle gevallen stelt de inspecteur de bedrijfsleider alle vragen van de controlechecklist die op hem van toepassing zijn en controleert hij de antwoorden in de documenten en registers die in het bezit van de deelnemer zijn
In het geval van een verscherpte of administratieve controle worden alleen de vragen die niet in overeenstemming zijn, opnieuw beoordeeld.
De inspecteur vult de checklist in volgens de interne procedure van FoodChain ID Certification. U wordt op de hoogte gebracht van eventuele non-conformiteiten dankzij de in tweevoud ingevulde samenvatting van non-conformiteiten, die aan het einde van de audit door de inspecteur en de exploitant wordt ondertekend, en, in voorkomend geval, van de sanctie die u zal worden opgelegd, en die wordt vastgesteld op basis van de aard van het probleem en op basis van de vigerende regelgeving
De audit bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

Visuele inspectie: dit deel van de inspectie stelt de inspecteur in staat de conformiteit van de infrastructuur en de werkmethoden van het terrein te beoordelen. De inspecteur voert dit bezoek uit in het gezelschap van de exploitant, met inachtneming van de hygiënevoorschriften van het bedrijf.
Administratieve controle en controle aan de hand van documenten: in dit deel van de controle beoordeelt de controleur of het administratief beheer van het bedrijf in overeenstemming is met de voorschriften en of de documentatie betreffende de biologische productiemethode in overeenstemming is met de voorschriften. Zo is bijvoorbeeld de volgende documentatie nodig: Plantaardige produktie: oogstboek, erkenning van leveranciers, klachtenregister, voorraadsituatie. Dierlijke productie: veeboek, erkenning van leveranciers, klachtenregister, fiche voor diertransacties, informatie over het pilotheksysteem.
Bemonstering: afhankelijk van het soort controle worden monsters genomen voor analyse. Deze analyses worden gebruikt om de aanwezigheid van residuen, de traceerbaarheid van runderen, enz. te controleren.

Willekeurige controles zijn onaangekondigde controles. Dit betekent dat een inspecteur uw bedrijf op elk moment kan bezoeken.

Certificeringsbesluit

De certificeringsbeslissing wordt genomen door onze certificeringscommissie op basis van een grondige analyse van uw volledige controledossier en het oordeel van de accountant. Wanneer uw certificering is toegekend, wordt een certificaat van overeenstemming afgegeven. Indien men het niet eens is met de certificeringsbeslissing, kan bezwaar worden aangetekend volgens de procedure voor bezwaar, beroep en hoger beroep.

Elk geval van niet-naleving dat tijdens de audits wordt vastgesteld, zal worden geëvalueerd en er kan een sanctie aan worden verbonden.

Opmerkingen
Eenvoudige opmerking: de eenvoudige opmerking wordt gebruikt in het geval van een kleine onregelmatigheid of een duidelijk onopzettelijke fout van de kant van de bediener.
Verzoek om verbetering: in het verzoek om verbetering wordt de geconstateerde onregelmatigheid gespecificeerd, alsmede de verwachte verbetering en de termijn waarbinnen deze verbetering effectief moet zijn.
Waarschuwing
De waarschuwing gaat vergezeld van een verwijzing naar de sanctie die zal worden toegepast indien de exploitant geen acht slaat op de waarschuwing. Een verzoek om verbetering dat niet binnen de gestelde termijn wordt ingewilligd, leidt altijd tot een waarschuwing.

Versterkte controle

Wanneer een waarschuwing is gegeven, wordt systematisch besloten tot een verscherpte controle; de kosten van de verscherpte controle komen ten laste van de exploitant.

Buitenbedrijfstelling en opschorting

Ontmanteling van een bepaald perceel voor een bepaalde periode.
Downgrading van een partij: definitieve downgrading van een bepaald deel van de productie.
Productschorsing: verbod voor de marktdeelnemer om een bepaald type product waarop aanduidingen voorkomen die verwijzen naar de biologische productiemethode, gedurende een bepaalde periode in de handel te brengen.
Totale schorsing: verbod voor de marktdeelnemer om alle producten met aanduidingen die verwijzen naar de biologische productiemethode, gedurende een bepaalde periode in de handel te brengen

NomDocument
AGW AIDES bioTélécharger
AGW Mode production BioTélécharger
AM PetfoodTélécharger
AM Primes BioTélécharger
AM Restauration collectiveTélécharger
Arrété BruxellesTélécharger
Circulaire utilisation de matériel reproduction conventionnelTélécharger
Définition de la notion d’élevage industriel pour lutilisation deffluents conventionnelTélécharger
Liste des souches à croissance lenteTélécharger
Note explicative animale 2022Télécharger
Note explicative transformateurs 2022Télécharger
Note explicative végétale 2022Télécharger
Note interprétative bâtiments d’élevage pour poules pondeusesTélécharger
Note interprétative prélèvements poils pilothèqueTélécharger
Note interpretative taille minimale paturagesTélécharger
Obtention de dérogation pour l’utilisation de fourrage conventionnels suit à la sécheresseTélécharger
Origine régionale des aliments pour animauxTélécharger
Production conventionnelle et bio sur une même exploitationTélécharger
Sortie des volailles en agricuture biologiqueTélécharger
Utilisation de plants de fraisiers d’origine non biologiqueTélécharger
Utilisation de poissons et autres produits marins (A5.2.2) dans l’alimentatin animaleTélécharger
Utilisation de poussins et poulettes non bio en cas de non dispo en bioTélécharger
Utilisation du logo BioGarantieTélécharger
Usage d’indications se réferant au mode de production bio dans l’horecaTélécharger
Price in GermanTélécharger

Heb je meer informatie nodig?

www.biowallonie.com
www.bioforumvlaanderen.be
Als u vragen heeft of een offerte wilt, neem dan contact met ons op via ons online formulier.